Dini Sozluk

Dini  Sözlük

A
 

( AS ):” Aleyhisselâm ” kelimesinin kısa yazılışı

( HZ ):Hazreti kelimesinin kısa yazılışı
 
( RA ):” Radıyallâhu anh – Allah ondan razı olsun ” duasının kısa yazılışı
 
( SAV ):” Sallalâhu aleyhi vesellem” ‘in kısa yazılışı
 
Abbas:Peygamber (sav)’in amcalarından birisi, Mekke fethedilmeden önce müslüman olmuştur.
 
Abdest:Belirli vücut organlarını usulüne göre yıkamak suretiyle yapılan temizlik. Abdestin farzları ( olmazsa olmazları ) dört tanedir. Elleri dirseklerle beraber yıkamak, yüzü yıkamak, başın 1/4′ünü meshetmek, ayakları topuklarla beraber yıkamak.
 
Abdullah:Peygamber (sav)’ in babasının ve küçük yaşta vefat eden oğlunun ismi
 
Abdulmuttalib:Peygamber (sav)’e annesinin vefatından sonra sekiz yaşına kadar bakan dedesi
 
Adak ( Nezir ):Allah’a tazimde bulunmak, onu büyüklemek amacıyla kişinin bir işi yapmayı vadetmesi, adaması
 
Adn Cenneti:Cennetin tabakalarından, bölümlerinden birisi
 
Afaroz:Hıristiyanlıkta din adamlarının bir kimseyi dinden çıkarması
 
Ahiret Günü:İkinci surla başlayıp çeşitli safhalardan geçtikten sonra Cennet veya Cehennemde son bulacak olan ebedi (sonsuz) hayat
 
Ahlak:İnsanda bulunan iyi ve kötü huyların tamamı
 
Ahmed:Peygamber (sav)’in isimlerinden birisi
 
Akabe:Medine’ye hicretin kararlaştırıldığı görüşmeler
 
Akâid; ibadeti değil, inancı; imanı esas alan İslâmî kâîde ve hükümlerin tümü; Kur’an ve Sünnet ışığında İslâm Dini’nin iman esaslarından sistemli bir şekilde bahseden ilim dalıdır.
 
Akika-Nesike Kurbanı:Yeni doğan çocuk sebebiyle Allah’a bir şükür ifadesi olarak kesilen kurban
 
Alak Suresi:Peygamber (sav)’e gelen ilk vahyin bulunduğu sure
 
Aleyhisselam:” Allahü Teâlânın selâmı onun üzerine olsun ” mânâsına daha çok peygamberler ve dört büyük melek için kullanılan duâ ve tâzim (saygı) ifâdesi
 
Allâh:Kâinatın ve kâinatta bulunan tüm varlıkların yaratıcısı, koruyucusu olan tek varlık, ibâdet edilmeye lâyık tek Rab, Mevlâ, Huda’ya ait özel isim. En yüce varlık olarak inanılan, bütün kemâl sıfatları şahsında bulunduran ve her türlü noksan sıfatlardan uzak
 
Amel:İş, çalışma, itaat, ibadet, dini bir emri yerine getirmek
 
Amel Defteri:Kirâmen katibin melekleri tarafından insanların bu dünyada yaptığı davranışların yazıldığı defterler, filme alındığı kasetler
 
Âmentü:İnanç esaslarını içinde bulunduran dua
 
Âmin:” Allahım dualarımızı kabul et ” manasında
 
Âmine:Peygamber (sav)’in annesinin ismi, Peygamberimiz (sav) 6 yaşında iken vefat etmiştir.
 
Arabistan:Kutsal toprakların bulunduğu yarımada
 
Âraf:Cennetle cehennem arasındaki bölge
 
Arafat:Adem (as) ile Havva annemizin dünyada iken ilk buluşma noktaları. Hacda hacı adaylarının Arefe günü öğle vaktinden bayramın birinci günü sabahına kadar belli bir müddet beklemelerinin farz olduğu düzlük ve ortasında bir tepe bulunan bölge
 
Arefe:Bayram günlerinden bir gün öncesine verilen isim
 
Arş:İslâm’a göre, bütün alemi kuşatan, sınırlandırılması ve takdir edilmesi insan aklının dışında kalan ve gerçeğini Allah’ın bildiği yüce bir makam
 
Ashâb:Hz. Peygamber (sav)’ i görmüş, onunla sohbet etmiş ve müslüman olarak vefat etmiş kimseler
 
Ashâbı Kehf:Kur’an-ı Kerîm’in onsekizinci suresinde anlatılan ve sureye adını veren bu olay, Allah inancına sırt çevirip putperestliğe saplanan kavimlerini terkederek şehirden ayrılan ve bir mağaraya sığınan hâlleriyle insanlara ahiret inancı ve ölümden sonra dirilme
 
Ashâbı Suffe:Mescidi Nebevinin avlusunda mescide bitişik olan odalarda kalan, evi ve ailesi bulunmayan, bütün günlerini Peygamber (sav)’i dinlemeye, ilim öğrenmeye ayırıran İslamın ilk öğretmenleri
 
Asli ihtiyaçlar:Kişinin ve ailesinin bir yıllık zorunlu giderleri ihtiyaçları, ( Ev, araba, yiyecek, giyecek, sanat aletleri … )
 
Asr Suresi:Kuranı Kerimin 3 ayetten oluşan en kısa surelerinden birisi
 
Asrı Saâdet:Peygamber (sav)’ in peygamberliğinden sonraki döneme verilen isim, mutluluk asrı
 
Aşereyi Mübeşşere:Peygamber (sav) Efendimizin kendilerine Cennetlik olduklarını müjdelediği on sahabe;
1-Hz Ebu Bekir,
2-Hz.Ömer,
3-Hz.Osman,
4-Hz.Ali,
5-Zübeyr b. Avvam,
6-Ebu Ubeyde b. Cerrah,
7-Abdurrahman b. Avf,
8-Talha b. Ubeydullah,
9-Sad b. Ebi Vakkas,
10-Said b. Zeyd (Radıyallahü anhüm)

 

Aşûre Günü:Kameri aylardan Muharrem ayının 10. günüdür. Nuh (as)’ın gemisinin tufandan kurtulup Cudi dağına oturduğu gün
 
Âyet:Kuranı Kerimde sureleri meydana getiren cümle ve cümleler. Bir sayfadan meydana gelen ayetler olduğu gibi birkaç harften meydana gelen ayetlerde vardır. Yaygın görüşe göre Kuranı Kerimde 6666 ayet vardır.
 
Azâb:İşlenen günahlar sebebiyle âhirette çekilecek cezâ.
 
Azrâil:İnsanların ruhlarını bedenlerinden ayırmakla görevli melektir.
 
Azze ve celle:Allahü Teâlânın ismini söyleyince, işitince ve yazınca “O, Azîz ve Celîldir (yücedir)” mânâsına söylenilen ve yazılan saygı ifâdesi.

B
 
Bahira:Peygamber (sav)’in amcası Ebu Taliple beraber yaptığı seyahatte onun son peygamber olduğunu anlayan rahibin ismi
 
Bakara Suresi:Kuranı Kerimin 286 ayetten oluşan en uzun suresi
 
Ba’s:İkinci sûrla beraber Allahın insanları hesaba çekmek üzere yeniden diriltmesi, Yeniden diriliş hem ruh hem bedenle olacaktır.
 
Bayrak:Bayrak bir milletin bağımsızlığının sembolüdür.
 
Bayram Namazı:Kurban ve Ramazan bayramında olmak üzere senede iki defa kılınan, kazası olmayan, iki rekat olan, namaz sonunda hutbe okunan vacib olan namaz
 
Beddua:Kötü, iyi olmayan dua
 
Bedir Savaşı:Mekkeli müşriklerle 624 tarihinde yapılan ilk savaş
 
Beraat Gecesi:Mübarek üç aylardan Şaban ayının 15. gecesine rastlayan mübarek gece
 
Berzâh:Dünya ile ahiret arası, iki alem arası, kabir
 
Besmele:Her işimizde, özellikle Kuranı Kerim okumaya başlarken söylediğimiz “Bismillâhirrahmânirrahîm – Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla ” anlamındaki söz dizisi.
 
Beytullah:(Allahın evi) anlamına gelen Kâbe’nin diğer ismi
 
Bidat:Dinin aslında olmayıp sanradan ortaya çıkan şeyler. Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet’te bulunmayan ve Ashabca da bilinmeyen, özellikle din esaslarına ilişkin sonradan çıkma kimi ibadet ve davranış biçimleri ve inanca yönelik yorumlar.
 
Budizm:Kurucusu Buda olan din

C, Ç
 
Câhiliye Dönemi:Peygamber (sav)’ den önce Arapların yaşadığı döneme verilen isim
 
Câiz:Dinimize göre yapılmasında sakınca bulunmayan, yapılması mümkün olan iş
 
Câmi:Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanlar
 
Cebrâil:Allah tarafından peygamberlerine vahiy getirmekle görevli melek, Cibril, Ruhul Emin, Ruhul Kudüs diye de isimlendirilir.
 
Cehennem:Allaha inanmayanların sürekli kalacakları, günahkar müminlerinde günahları ölçüsünde cezalandırılacakları ahiret yurdu.
 
Celle Celâlüh:“O yücedir” mânâsına Allahü teâlânın ismi-i şerîfi söylenince, yazılınca ve işitilince, söylenilen ta’zîm (hürmet, saygı) ifâdesi.
 
Cemaat:
1- Toplu olarak namaz kılarken imama uyan kimse ya da kimseler
 
2- Bir fikir ve inanç etrafında toplanmış insan topluluğudur. Bir ülkede azınlık halinde yaşayan insanlarda bir cemaat oluştururlar.
 
Cenaze Namazı:Rukusuz ve secdesiz olarak ayakta kılınan, daha çok dua özelliği olan namaz
 
Cennet:Müminlerin içinde ebedi olarak kalacakları çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ahiret yurdu, mükafat yeri. Peygamber (sav)’ in bildirğdiğine göre Cennet ” Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklına , hayaline gelmiyecek güzellik
 
Cin:Ateşten yaratılmış, yeme – içme, evlenme, doğum – ölüm gibi özellikleri bulunan, hayatları insan ömrüne göre uzun olan, insanlar gibi Allaha ibadetle sorumlu olan ve gözle görülmeyen varlıklardır.
 
Cuma Namazı:Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınan toplam 10 rekat olan ve farzından önce hutbe okunan, kazası olmayan ve erkeklere farz olan namaz
 
Cüz:Kuranı Kerimin 20 sahifelik bölümlerine verilen isim, Kuranı Kerimde 30 cüz vardır.
 
Cüz’i İrâde:İnsanoğlunun sınırlı olan iradesine verilen isim

D
 
Din:Akıl sahibi insanları, kendi iradeleri ile, hem bu dünyada   hem de ahırette mutlu etmek için, Allah tarafından Peygamberleri aracılığı ile gönderilen ilahi kurallar
 
Doğruluk:İnsanın bütün iş ve davranışlarında dinin emirlerine, aklın ve ilmin kanunlarına göre hareket etmesi
 
Duâ:Kulun istek ve arzularını uygun bir üslupla Allah’a arzetmesi

E
 
Ebâbil:Ebrehe’nin ordusunu helak eden kuşlar
 
Ebedî:Sonsuz, sonu olmayan
 
Ebrehe:Kâbeyi yıkmak amacıyla yola çıkan ancak ebabil kuşlarıyla helak olan Yemen valisi
 
Ebû Cehil:Müslümanlara ençok eziyet ve işkence eden Cehaletin babası isimli müşrik
 
Ebû Leheb:Peygamber (sav)’ e eziyet ve sıkıntı veren, yaptığı bu kötülükler sebebiyle hakkında Leheb suresi inen amcası
 
Ebû Talib:Peygamber (sav)’in 8 yaşından evleninceye kadar yanında kaldığı ve onu koruyan amcası
 
Ecel:Canlıların hayatlarının son bulduğu noktaya denir.
 
Ecir:Yapılan güzel ameller karşılığında Allah’ın kullarına verdiği mânevî mükafat
 
Eda:Namazı vaktinde kılmak
 
Edeb:Güzel terbiye, iyi huy, insanın bütün iyilikleri ve ahlaki meziyetleri kendisinde toplaması
 
Edebiyat:Olay, duygu ve düşünceyi dil aracılığı ile biçimlendirme sanatı
 
Ehli Beyt:Peygamber (sav)’ in ev halkına verilen isim
 
Emîn:Peygamber (sav)’ e peygamber olmadan önce güvenilir, doğru bir kişi olduğu için verilen lakap
 
Ensâr:Mekkeden Medineye hicret eden müslümanlara yardım eden, onlara kucak açan Medineli müslümanlara verilen isim
 
Erkam:Müslümanların Medineye hicretten önce evinde toplandıkları kişi
 
Esmâül Hüsnâ:Allahın Kuranı Kerimdeki 99 güzel ismi
 
Estağfirullâh:Allahü Teâlâdan hatâ ve kusurlarımı bağışlamasını dilerim, mânâsına; mübârek, kıymetli bir söz.
 
Evliyâ:Allahü Teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet’e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.
 
Evrensel:Bütün dünyaya ve insanlığa hitap eden
 
Eyüp:Peygamber (sav)’ i evinde misafir etme şerefine nail olan Ebu Eyyub el Ensari ( Halid b. Zeyd)’ in kabrinin bulunduğu İstanbulun bir semti
 
Ezan:Günde beş vakit olan namaz vaktinin girdiğini haber vermek amacıyla yüksek bir sesle okunan mübarek sözler
 

Ezelî:Öncesi, başlangıcı olmayan


F
 
Fahri Kâinat:Kâinâtın kendisi ile övündüğü zât; Peygamber (sav) Efendimiz için kullanılan saygı ifâdesi.
 
Fâiz:Ödünç vermekte, rehinde ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden birinin ötekine karşılıksız vermesi şart edilen fazla mal, para veya menfaat. Ribâ.
 
Falcılık:Gaybden haber verme, gelecek hakkında önceden fikir beyan etme, dinimize göre falcılık haramdır.
 
Fâni:Yok olucu, geçici, devamlı olmayan.
 
Fâsık:Günahkar, büyük günahı işleyen, küçük günahta israr eden tevbe etmeyen kimse
 
Fâtiha:Kuranı Kerimin 7 ayetten oluşan ilk suresi, namazların her rekatında okunan sure
 
Fazîlet:Ahlaki görevleri yerine getirerek kişinin olgun ve yüksek bir ahlaka sahip olması, iyi huylarla ruhunu güzelleştirmesi, üstünlük, iyi ahlâklılık.
 
Fetvâ:Herhangi bir işin dîne (İslâmiyet’e) uygun olup olmadığına dâir müftî tarafından verilen cevap
 
Ficar Savaşları:Araplar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarında savaş yapmazlardı. Bu aylarda savaş olursa bu savaşlara ficar savaşları denirdi.
 
Fidye:Bazı şartlardan dolayı oruç tutamayanların ödemeleri gereken bir günlük oruç bedelidir. Bir kimsenin bir günlük sabahlı akşamlı yiyecek miktarıdır.
 
Fıkıh:Dinde yapılması ve sakınılması lâzım gelen işleri bildiren ilim.
 
Fil Suresi:Kâbeyi yıkmak için gelen Ebrehe ve ordusunun Ebâbil kuşları ile yok oluşundan bahseden sûre
 
Firdevs Cenneti:Cennetin tabakalarından, bölümlerinden birisi
 
Fıtır Sadakası( Fitre):Ramazan ayını yaşama, onun ecrine kavuşmanın şükran borcu olarak en geç bayram namazından önce verilmesi gereken vacib olan sadaka, miktarı; bir kişinin bir günlük sabahlı akşamlı yiyecek miktarıdır.
 
Fıtrat:Yaratılış

G, Ğ
 
Gayb:Gizli olan, görünmeyen, belirsiz, hisler ve akıl ile bilinmeyen şey
 
Gayri Müslim:Müslüman olmayan.
 
Gâzi:Hiçbir dünya menfaati gözetmeden, din için vatan için düşmanla savaşan ve savaştan sağ olarak geri dönenler.
 
Gıbta:Başkasında görülen iyiliklere, güzelleklere imrenme, özenme
 
Gıybet:Bir kimsenin arkasından işittiği zaman hoşlanmayacağı şekilde konuşmak, Kuranı kerimde ölü kardeşinin etini yemeğe benzetilmiştir.
 
Görgü Kuralları:Toplumda uyulması gereken terbiye ve nezaket kuralları
 
Gurur:Kendini yüksek ve değerli tutma
 
Gusül:Kuru bir yer kalmamak üzere bütün vucudu yıkamaktır. Gusül abdestinin farzları üçtür. Ağza su vermek, burna su vermek, bütün vücudu yıkamak. Boy abdesti alması gereken bir kimse boy abdesti almadan aşağıdaki işleri yapamaz. Namaz kılmak, Cenaze namazı kıl
 
Gül:Peygamber (sav)’ i temsil eden çiçek
 
Günah:Cenabı Hakkın emrine aykırı olan cezayı gerektiren söz ve davranışlar, dinde yasak olan şeyler.

H
 
Habeşistan:Müslümanlardan bir kısmının ilk önce hicret ettikleri ülke
 
Hac:İhrama girerek senenin belirli günlerinde Kabeyi ziyaret etmek ve Arafatta vakfe yapmak suretiyle yapılan ibadet, haccın farzları üçtür. İhrama girmek, Kabeyi tavaf etmek ve Arafatta vakfe yapmak
 
Hacerul Esved:Cennetten geldiği söylenen, Kabenin bir köşeşinde bulunan ve tavafın başlangıç noktası olan ve mübarek kabul edilen kara, siyah taş
 
Haç:Hristiyanlara göre Hz. İsayı öldürmek için kullanılan artı şeklindeki alet
 
Hadîsi Şerif:Peygamber (sav)’ in sözlerine verilen isim
 
Hafaza Melekleri:Allah Tealanın izniyle insanları kazalardan belalardan korumakla görevli melekler, bir rivayete göre Kirâmen Kâtibîn meleklerinin diğer adı
 
Hâfız:Kuranı Kerimi başından sonuna kadar ezberleyen kimse
 
Haham:Yahudilerin din adamlarına verilen isim
 
Halime:Peygamber (sav)’ in süt annesi
 
Hanîf:Peygamber (sav) Efendimizin peygamberliğinden önce Allahın birliğine inanan ve ona ortak koşmayın, İbrahim (as)’ ın dini üzere olan kimselere verilen isim
 
Hased:Bir kimsenin sahip olduğu mevki, makam, şan, şöhret, mal, mülk gibi üstünlükleri, güzellikleri, nimetleri çekememek, bundan rahatsız olup bunların ondan gitmesini istemek
 
Hâşâ:Asla, katiyyen, öyle değil, Allah korusun… manasında söylenen söz
 
Haşr:İkinci surdan sonra Allahın insanları hesaba çekmek üzere bir araya toplaması
 
Hatim:Kuranı Kerimi başından sonuna kadar okumak
 
Hattat:Hat sanatıyla uğraşan kişi
 
Havâri:Hz. İsaya inanan ve onun şeçtiği 12 kişiye verilen isim
 
Havra:Yahudilerin ibadet ettikleri yer
 
Hayâ:Kınanmayı gerektiren bir söz veya davranıştan dolayı kişinin Allaha ve insanlara karşı mahcubiyet ve üzüntü duyması, utanması, insanı kötülük yapmaktan uzaklaştıran ve diğer canlılardan ayıran ahlaki özellik
 
Hayber Savaşı:628 tarihinde yahudilerle yapılan savaş
 
Hayır:Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir.
 
Hazreti ( Hz ):Zât mânâsına hürmet ve saygı ifâdesi.
 
Hendek Savaşı:Mekkeli müşriklerle 627 taihinde yapılan savaş, diğer ismi Ahzab’tır. Medine şehrinin etrafına hendek kazıldığı için bu isim verilmiştir.
 
Hesab:İnsanların bu dünyada yaptığı işlerden dolayı ahirette sorgulanmasıdır. Peygamber (sav) ‘in bildirdiğine göre insanlar şu beş şeyden hesaba çekileceklerdir. Ömrünü nerede tükettin, gençliğini nerede geçirdin, malını nerede kazandın, malını nereye harcadın.
 
Hicaz:Mekke ve Medine şehirlerini içine alan bölgeye verilen isim
 
Hicret:Peygamber (sav) ve müslümanların gördükleri işkence ve eziyetler ve çektikleri sıkıntılardan dolayı Mekke’den Medineye göç etmesi, miladi 622 tarihinde gerçekleşmiştir. Hz. Ömer zamanında Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
 
Hidâyet:Doğru yolu gösterme,  Allahü Teâlânın râzı olduğu yolda bulunma.
 
Hılfulfudûl:Peygamber (sav)’ in Peygamberliğinden önce haksızlıklara karşı koymak ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmak ve almak için kurulmuş olan ve Peygamber (sav)’ in de üye olduğu dernek
 
Hilm:Öfkeli ve hiddetli olduğu bir zaman kişinin gücü yettiği halde, kendini kontrol ederek öfkesini yenmesi ve intikam fikrinden vazgeçmesi
 
Hilyei Şerif:Peygamber (sav) Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserlere verilen ad; “Hilye-i Saâdet” de denir.
 
Hinduizm:İneğin kutsal kabul edildiği, karma ve tenasüh inancının görüldüğü hintlilerin dini
 
Hira:İlk vahyin geldiği mağara
 
Hırs:Sonu gelmeyen istekler, aç gözlülük
 
Hızır:Halen yaşadığı, darda kalanlara yardım ettiği düşünülen Musa (as) ile yolculuk eden, Allahın veli kullarından. Hızır gibi yetişti. Kesene Hızır uğrasın.
 
Hristiyanlık:Üçlü tanrı, aforoz etme, günah çıkarma gibi inançları olan aslı bakımından bir hak din iken sonradan değişikliğe uğramış din
 
Hudeybiye Barışı:Mekkeli Müşriklerle 628 tarihinde yapılan anlaşma
 
Hurâfe:Uydurma, batıl inanış. Sonradan uydurulan ve genellikle İslâm’ın gerçeğiyle bağdaşmaz batıl inançları veya çarpık davranış biçimlerini ifade eden hikâyeler.
 
Huşû:Korku ile karışık sevgiden gelen edebli bir hal
 
Hutbe:Cuma ve bayram namazlarında imamın minberden cemaati bilgilendirmek için yaptığı konuşma
 
Hüsnü Hat:Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına verilen isim
 
Hüzün Yılı:Ebu Talip ve Peygamber (sav)’ in mübarek eşi Hz. Haticenin vefat ettiği yıla verilen isim
 
Hz Hacer:İbrahim (as)’ ın hanımı. İsmail (as)’ ın annesi, Safa ve Merve tepeleri arasında oğluna su bulmak için koşan kişi
 
Hz. Ali:İlk müslümanlardan, Peygamber (sav)’ in amcası Ebu Talibin oğlu, Peygamber (sav)’ in soyunun devam ettiği damadı, dördüncü halife
 
Hz. Ayşe:Peygamber (sav)’in hanımlarından birisi, Hz. Ebu Bekirin kızı
 
Hz. Bilal:Mekelilerce çok eziyet edilen müslümanlardan, ilk ezan okuyan sahabi
 
Hz. Ebû Bekir:Peygamber (sav) Efendimizin kayınpederi, hicretteki yol arkadaşı, Kuranı Kerimi kitap haline getiren ilk halife
 
Hz. Fâtıma:Peygamber (sav)’ in soyunun devam ettiği ve Peygamber (sav) Efendimizden sonra vefat eden kızı
 
Hz. Hamza:Peygamber (sav)’ in Uhud savaşında şehid olan ve ” Esedullah – Allahın Arslanı ” lakabı verilen amcası
 
Hz. Hasan:Peygamber (sav) in torunu
 
Hz. Hatice:Peygamber (sav)’ in mübarek eşi, İlk müslümanlardandır  ve Medineye hicretten önce vefat etmiştir. Peygamber (sav)’ in bu evlilikten 6 çocukları dünyaya gelmiştir. Bunlar Abdullah, Kasım, Fatıma, Zeyneb, Rukiye, Ümmü Gülsüm
 
Hz. Hüseyin:Peygamber (sav) in torunu
 
Hz. Osman:Kuranı Kerimi çoğaltan 3. Halife, Peygamberimizin damadı, kendisine ” Zinnureyn – iki nur sahibi ” lakabı verilmiştir.
 
Hz. Ömer:Peygamber (sav)’ i öldürmek üzere yola çıkan ve müslüman olan, adaletiyle meşhur, Peygamber (sav) Efendimizin kayınpederi olan üçüncü halife
 
Hz. Rukiye:Peygamber (sav)’ in kızlarından birisi
 
Hz. Ümmü Gülsüm:Peygamber (sav)’ in kızlarından birisi
 
Hz. Zeyd b. Hârise:Peygamber (sav)’ in azat ettiği kölesi, Mute savaşında şehit olmuştur.
 
Hz. Zeyneb:Peygamber (sav)’ in kızlarından birisi

İ, I
 
İbâdet:Allah’a gönülden, isteyerek yönelmek ve karşılığında sevap vadedilen dinî görevleri ve  amelleri Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmek
 
İbrâhim (as):Kâbeyi yapan peygamber, Peygamber (sav)’ in soyu bu peygambere kadar uzanır.
 
İcmâ:Hz.Peygamber’in vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün İslam müçtehitlerinin, dînî bir konuda ortak hüküm vermeleri
 
İçki:İçildiğinde azıda çoğu da sarhoşluk veren insanın aklını ve iradesini kullanmasını engelleyen içecek
 
İftar:Orucun bitiş zamanı
 
İhlas:İçten, samimi, gösterişsiz sevgi, bağlılık
 
İhlas Suresi:Tevhid inancı ” Allahın birliği inancı” ‘nı açıklayan sure
 
İhram:Bir kişinin normal zamanda kendisine mübah olan bazı şeyleri ( tıraş olmak, yeşillik koparmak, tırnak kesmek… ) hac sırasında haram kılarak hac elbisesini giymesi ve hacca niyet etmesi
 
İlâhî:Makamla okunan dini şiirler
 
İlmihâl:Her müslümanın îmân, ibâdet ve ahlâk ile ilgili bilmesi gereken şeyler veya bu bilgileri anlatan kitap.
 
İmam:Topluluğa namaz kıldıran kimse
 
Îman:Peygamber (sav)’ in Allahtan getirdiği şeylerin hepsine birden kesin olarak inanmak; başka bir ifadeyle Allaha, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kaza ve kadere, ahiret gününe inanmaktır.
 
İmsak:Oruca başlangıç zamanı
 
İncil:Allahın İsa (as) ‘a gönderdiği kutsal kitap, Allahın gönderdiği şekli koruyamamış ve değişikliğe uğramıştır.
 
İnşâallâh:Allah izin verirse, Allah nasib ederse anlamındaki söz dizisi
 
Îsa:Hıristiyanlara peygamber olarak gönderilmiş olan ve babasız olarak annesi Hz. Meryemden dünyaya gelen, bebekliğinde konuşan, Kutsal kitap olarak İncil verilen peygamber
 
İslam:Allah katında dinlerin genel adı, özel olarakta son dinin adı
 
İsmâil (as):İbrahim (AS)’ ın oğlu, ayakları yanından zemzem suyu çıkan peygamber.
 
İsrâ:Peygamber (sav)’ in Mekkedeki Mescidi Haramdan Kudüsteki Mescidi Aksaya kadar gecenin bir vaktinde götürülmesine isrâ; oradanda Allahın huzuruna kabul edilmesine miraç denir.
 
İsraf:Sahip olduğumuz şeyleri gereksiz yere kullanma
 
İsrâfil:Birincisi kıyametin kopması, ikincisi insanların yeniden diriltilmesi olmak üzere sûr denilen alete üflemekle görevli melek
 
İstiklal Marşı:İstiklal Marşı bağımsızlığımızın sembolüdür. Vatan, millet, bağımsızlık ve Allah sevgisi üzerine Mehmet Akif ERSOY tarafından yazılmıştır. İstiklal Marşına saygı tarih, vatan, millet ve şehitlere saygıdır.
 
İstişâre:İnsanlarla görüş alışverişinde bulunma, danışma
 
Îtikâf:Özellikle Ramazan ayının son 10 gününde mescitlerde veya buna benzer yerlerde kalıp ibadetle meşgul olma


K
 
Kâbe:Yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılmış olan ilk bina, İbrahim ve oğlu İsmail (as) tarafından yapılmıştır. Müslümanların kıblesi yani namaz kılarken döndükleri yerdir. Mekkede bulunur. Allaha yönelmenin dünyadaki merkezidir.
 
Kabir Hayatı:Ölümle başlayıp insanların yeniden dirilme anına kadar geçen süre; kabir Peygamber (sav)’ in bildirdiğine göre ya Cennet bahçesi gibi bir bahçe ya da Cenhennem çukuru gibi bir çukurdur.
 
Kader:Allahın sonsuz ilmi ile ezelden ebede kadar olacak olan şeylerin yerini, zamanını ve özelliklerini bilip takdir etmesi, yazması
 
Kadir Gecesi:Kuranı kerimin indirilmeye başlandığı ve içinde Kadir gecesi bulunmayan 1000 aydan daha hayırlı olan mübarek gece, ülkemizde Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul Kadir Gecesi Ramazan ayının son 10 günü ve tek rakamlı günlerindedir.
 
Kâfir:Peygamber (sav)’ in Allahtan getirdiği şeylere inanmayan kimse
 
 
Kâmet:Ezandan farklı olarak ” kad kametis-salah ” ” Muhakkak ki namaz başladı ” ifadesi olan, farz namazlardan önce erkekler tarafından okunan mübarek sözler
 
Kanaat:Elde olanla yetinmek, yeme, içme, giyinme gibi konularda aşırılıktan kaçınarak orta yolu tutmak, aza razı olmak
 
Kasîde:Cenabı Hakkı ve Hz. Peygamber (sav)’i metheden şiirlerdir.
 
Kâsım:Peygamberimizin küçük yaşta vefat eden çocuğu, bu çocuğuna nisbetle Peygamberimiz’e Ebul Kasım lakabı verilmiştir.
 
Kazâ:1- Allahu Tealanın ezeli ilmiyle takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde meydana gelmesi
 
Keffâret:Ramazan ayında tutulan farz olan orucun bile bile bozulmasından dolayı Ramazan ayı dışında iki ay artı bir gün tutmaktır
 
Kelimei Şahâdet:” Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve rasûlühû – Ben şahitlik ederim ki Allahtan başka ilah yoktur ve Muhammed (sav) onun kulu ve peygamberidir ” anlamındaki söz dizisi
 
Kelimei Tevhid:” Lâ ilâhe illallâh muhammedün rasûlullâh – Allahtan başka ilah yoktur, Muhammed (sav) onun peygamberidir ” anlamındaki söz dizisi
 
Kerâmet:Allahın izni ile veli kullarının gösterdikleri olağanüstü olaylar
 
Kevser Suresi:Kuranı Kerimin 3 ayetten oluşan en kısa sûrelerinden birisi
 
Kibir:Kişinin kendini diğer insanlardan üstün görerek başkalarını küçük görme hastalığı; Şeytanın Allah Tealanın katından kovulmasına sebeb olan manevi hastalık
 
Kıble:Namaz kılarken döndüğümüz bölgeye verilen genel ad
 
Kilise:Hristiyanların ibadet ettikleri yer
 
Kirmen Kâtibîn:İnsanların yaptıkları davranışları yazmakla, kaydetmekle görevli melekler
 
Kıssa:Kuranı Kerimde geçmişte yaşamış peygamberler ve insanlardan bahseden ibret verici hikayeler
 
Kıyâmet:Kainatın dengesinin, düzeninin bozularak herşeyin yok olması; dünya hayatını sona erdirecek olan büyük olay; Kıyametin kopuş zamanını Allahtan başka kimse bilemez.
 
Kul Hakkı:İnsanın malı, canı, namusu, kutsaldır ve bunlara dokunulamaz. Bu dokunulmaz hakları çiğnediğimiz zaman kul hakkı yemiş oluruz. Kul hakkına giren davranışlar şunlardır. Yalan söylemek, Yalancı şahitlik yapmak, İftira etmek, Gıybet etmek, Hırsızlık, Alay et
 
Kumar:Ortaya para koyarak oynana talih oyunu, oynayana kazanç veya  zarar getiren her türlü şans oyunu kumardır.
 
Kunut Duaları:Vitir namazının üçüncü rekatında bir sure okundukan sonra tekbir alıp okunan dualar
 
Kurânı Kerim:Allahın Hz. Muhammed (sav)’ e gönderdiği en son kutsal kitap; âyet âyet, sûre sûre yaklaşık 23 senede indirilmiştir. Hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Hükümleri kıyamete kadar geçerlidir.
 
Kurban:Allaha yaklaşmak amacı ile belli zamanda belli bir hayvanı kesmek suretiyle yapılan ibadet
 
Kureyş:Peygamber (sav)’ in soyunun mensup olduğu kabile
 
Kutlu Doğum:Peygamber (sav)’ in doğumu dolayısıyla 1989 yılından bu yana kutlanan hafta
 
Kutsal Kitap:Allahın peygamberlerine gönderdiği kitaplar
 
Küllî İrâde:Allahın sonsuz ve sınırsız iradesine verilen isim
 
Kültür:Bir toplumun, bir milletin sahip olduğu maddi, manevi değerlerin hepsine birden verilen ad.
 
Kürsü:Vaiz efendinin Cuma , bayram veya önemli günlerde cemaati bilgilendirmek için konuşma yaptığı yer

L
 
Lânet:Allahın merhametinden mahrum olma durumu
 
Levhi Mahfûz:Korunmuş levha; Allahü Teâlânın takdir ettiği her şeyin yazılı bulunduğu, nasıl olduğu bizce bilinmeyen ve her türlü te’sirden korunmuş levha, herşeyin hayatının Allah katında yazılması
 
Lokman (as):Kuranı Kerimde ismi geçen oğluna öğütleri ve ahlaki, tıbbi sözleri ile tanınan Allahın veli kullarından

M
 
Maâzallâh:Tehlikeli, zararlı ve istenmeyen durumlardan korunmak için söylenen ” Allah korusun, Allah saklasın, Allahü Teâlâya sığınırım ” anlamında  duâ cümlesi
 
Mahfel(Mahfil):Camide müezzinlik yapan kimsenin bulunduğu yer
 
Mahmud:Peygamber (sav)’ in isimlerinden birisi
 
Mahşer:İnsanların hesaba çekilmek üzere biraraya toplandıkları yer, diğer ismi Arasat’tır.
 
Mahya:Eskiden Ramazan aylarında Ramazanın önemini hatırlatan minareler arasına asılan ışıklı yazılar
 
Mâlik:Cehennemde görevli meleklerin başı
 
Mâşâallâh:Beğenilen şeyler görüldüğünde söylenilen; ” Bu, Allahü teâlânın dilediği ve ihsân ettiği şey, Allahın istediği gibi, Allah korusun, Allah saklasın ” manasında dua cümlesi
 
Meal:Bir dildeki bir sözü başka bir dile anlam bakımından çevirmek
 
Medîne:Peygamber (sav)’ e ve ilk müslümanlara kucak açan, ve Peygamber (sav)’ in kabirinin bulunduğu nurlu şehir. Hicretten önceki ismi Yesrib’ tir.
 
Mekke:Arabistan yarımadasında  Kâbenin bulunduğu ve Peygamber (sav)’ in dünyaya geldiği kutlu şehir.
 
Melek:Nurdan yaratılmış, yeme – içme, erkeklik – dişilik gibi özellikleri olmayan, Allaha itaat edip isyan etmeyen, gözle görülmeyen ve kanatları olan varlıklar
 
Merhaba:Müslümanlar arasında bir nevi selamlaşma kelimesi olup; rahat olunuz, hoş geldiniz manasında söylenir.
 
Merhamet:Allahın yarattığı varlıklara acımak, onların iyiliğini istemek, kendilerine yardım etme arzusu duymak
 
Mescidi Aksâ:Kudüste Süleyman (as) tarafından yaptırılmış olan ve müslümanların ilk kıblesi olan cami; Beyti Mukaddes, Beyti Makdis de denir
 
Mescidi Harâm:Kâbeyi de içine alan kutsal mekan
 
Mescidi Kuba:Peygamber (sav)’ in Medineye hicret ederken yaptığı ilk cami, Kuranı kerimde bu camiye Takva Mescidi denir.
 
Mescidi Nebevî:Peygamber (sav)’ in Medine şehrinde iken yaptığı ilk mescit, ayrıca Peygamber (sav), Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in kabirleri burada bulunmaktadır.
 
Mescit:Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanlar, genelde küçük camiler için kullanılır
 
Mesh:Vücudun herhangi bir yerini ovalamak
 
Mest:Belli özellikleri olan ayağa giyilen ayakkabı cinsinden giyecek, mest üzerine meshetme süresi yolcu olmayanlar (mukim) için 24 saat,  yolcular (seferi) için 72 saattir.
 
Mevlid:Hz. Peygamber (sav)’in doğumu, miracı, vefatı gibi olayları anlatan nazım şekli, Süleyman Çelebi tarafından yazılan Vesiletün Necat (Kurtuluş Sebebi) isimli eserdir.
 
Mevlid Gecesi:Peygamber (sav)’ in dünyaya geldiği gece, Kameri aylardan 12 Rebiulevvel 571 Pazartesi
 
Mezheb:Gidilecek yer, yol, görüş, akım gibi anlamlara gelir. Terim olarak bir dinin görüş ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarıdır.  Mezheplerin çeşitleri: İtikadi Mezhepler: İnanç esasları ile ilgili meselelerde Ehli sünnet mezhepleri iki tanedi
 
Mihrâb:İmamın namaz kıldırmak için durduğu kıbleye bakan içi oyuk yer.
 
Mikâil:Evrendeki tabiat olayları ile görevli melek
 
Millet:Din, dil, tarih, kültür, ülkü birliği olan insan topluluğu
 
Mina:Hacda şeytan taşlamanın yapıldığı bölgeye verilen isim
 
Minâre:Camilerde ezan okumak için çıkılan kuleye benzeyen yer.
 
Minber:Cuma ve bayram günlerinde imamın hutbe okumak için çıktığı merdivenli yer.
 
Minyatür:Resimde olduğu gibi derinliği ve gölgesi bulunmayan çizgi sanatı
 
Mîraç Gecesi:Peygamber (sav)’ in Allahın huzuruna kabul edildiği, Üç aylardan Receb ayının 27. Gecesi olan mübarek gece; bu gece 5 vakit namaz farz kılınmştır.
 
Misvak:Diş fırçası vazifesi gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağaç olan Erak ağacının köklerinden yapılıp kullanılan alet
 
Misyoner:Hristiyanların kendi ülkeleri dışında dinlerini yaymak için  görevlendirdiği kimseler.
 
Mîzan:İnsanların hesaba çekilmesinden sonra amelleri tartmaya mahsus ilahi adalet terazisi
 
Muâmelat:Kişilerin karşılıklı olarak kendi aralarında yaptıkları işler
 
Mûcize:Peygamberlerin peygamberliklerini isbat etmek için Allahın izniyle gösterdikleri harikulade olaylar
 
Muhâcir:Mekkeden Medineye hicret eden müslümanlar
 
Muhammed (sav):” Yer ve gök ehli tarafından övülen ” manasında, Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan en son peygamber
 
Muharrem:Hicri yılbaşının ilk ayı, 10. günü Aşure günüdür.
 
Mukâbele:Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesi
 
Musêvîlik:Musa (as) peygamberleri olduğu için Yahudiliğe verilen diğer isim
 
Mushaf:Kuranı Kerimin diğer adlarından birisi, iki kapak arasında toplanmış sahifeler anlamında
 
Mûsikî:Müzik
 
Mustafa:Peygamber (sav)’ in isimlerinden birisi
 
Mûte Savaşı:Bizanslılarla Müslümanların 629-630 tarihinde yaptığı ilk savaştır.
 
Mücâdele Suresi:Her âyetinde Allah kelimesi bulunan sure
 
Müezzin:Ezan okuyan kimse
 
Müftü:Dinî konularda fetva vermeye yetkili olan kimse
 
Mükellef:Dinin emir ve yasaklarından sorumlu olan kimse; akıllı ve ergenlik çağına girmiş olan her erkek ve kadın mükelleftir.
 
Mü’min:Peygamber (sav)’ in Allahtan getirdiği şeylerin hepsine kesin olarak inanan kişi
 
Münâfık:İnanmadığı halde inanmış gibi görünen, diliyle inandığını söyleyip kalbiyle inkar eden kimse
 
Münezzeh:Kusur, eksiklik ve muhtâçlıktan uzak. Allahü teâlânın noksan sıfatlardan uzak olduğunu bildirmek için kullanılan bir tâbir.
 
Münker Nekir:İnsan kabre konulunca soru sormakla görevli melekler
 
Müşrik:Allaha inanmakla beraber ona ortak koşan kimse
 
Müzdelife:Hacda vacib olan vakfenin yapıldığı, şeytanlara atılacak taşların toplandığı bölge

N
 
Naat:Hz. Peygamber (sav)’e duyulan derin sevgiyi dile getiren şiirler
 
Naîm Cenneti:Cennetin tabakalarından, bölümlerinden birisi
 
Nâs Sûresi:Kuranı Kerimin en son suresi
 
Nasr Sûresi:Kuranı Kerimin 3 ayetten oluşan en kısa surelerinden birisi
 
Nebî:Kendisine kutsal kitap verilmeyen, kendinden önceki peygamberin kitabına bağlı olan peygamber
 
Necâşi:Peygamber (sav)’ in gıyabında cenaze namazı kıldırdığı Habeşistan kıralı
 
Nifak:İki yüzlülük, ara bozmaya çalışmak
 
Nîmet:İyilik, rızık, Allahın kullarına faydalanması için verdiği şeylerin genel adı
 
Nisab:Dinimize göre en az zenginlik ölçüsü
 

Nûr Dağı:İlk vahyin geldiği dağ


O, Ö
 
Oruç:Arapça savm kelimesinin karşılığıdır. Tan yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar yeme içme ve bir takım bedeni arzulardan uzak kalmak suretiyle yapılan ibadet
 
Ölüm:Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, rûhun bedenden ayrılması, canlıların hayatlarının sona ermesi
 
Ömür:Hayat, yaşama, yaşayış. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman.
 
Örf:Aklın ve dinin güzel, hoş gördüğü şeyer
 
Öşür:Tarım ürünlerinden zekata denk alınan 1/10, 1/20 oranındaki ibadet türünden bir vergi

P
 
Papaz:Hristiyanların din adamlarına verilen isim
 
Peygamber:Allahın mesajlarını insanlara iletmek üzere insanlar arasından seçtiği elçi. Kuranı Kerimde ismi geçen 25 tane peygamber vardır. Bunlar : Adem, , Davud, Elyesea, Eyub, Harun, Hud, İbrahim, İdris, İlyas, İsa, İshak, İsmail, Lut, Muhammed, Musa, Nuh, Salih,
 
Put:Allahü Teâlâya inanmayanların taptıkları resim veya heykel.

R
 
Radıyallâhu Anh:Daha çok Eshâb-ı kirâmdan birinin ismi anıldığı veya yazıldığı zaman söylenen ve yazılan “Allahü teâlâ ondan râzı olsun” mânâsına duâ, hürmet ve saygı ifâdesi. İki kişi için Radıyallahü anhümâ, ikiden fazlası için Radıyallahü anhüm denir.
 
Râhip:Hristiyanların din adamlarına verilen isim
 
Rahle:Kuranı Kerim okumak için yapılmış küçük masa
 
Ramazan:Onbir ayın sultanı olarak kabul edilen, içinde Kadir gecesini bulunduran, farz olan orucun tutulduğu, teravih namazının kılındığı, bayram namazından önce fıtır sadakasının verildiği mübarek ay.
 
Ranuna:Peygamber (sav) Efendimizin ilk cuma namazını kıldığı bölge
 
Rasûl:Kendisine kutsal kitap verilen peygamber
 
Ravza:Hz. Peygamber (sav)’ in kabrinin bulunduğu yere verilen isim
 
Rebîul Evvel:Peygamber Efendimizin doğduğu Kameri ay
 
Regâib Gecesi:Mübarek üç aylardan Receb ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi
 
Reinkarnasyon  Tenasüh:Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek varlığını sürdürmesi, Hinduizm’de görülen bir inançtır. Dinimize göre bu Ahireti inkar etmek anlamına gelir.
 
Rekat:Namazın bölümlerinden herbiri
 
Rıdvân:Cennette görevli meleklerin başı
 
Riyâ:Söz, iş ve davranışlarında gösterişe yer vermek, inandığı gibi hareket etmemek
 
Rızık:Allahın canlılara yiyip içmeleri ve faydalanmaları için verdiği her şey
 
Rûh:Can, nefes, canlılık, insana hayat veren mahiyetini Allahın bildiği şey. Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede meâlen buyuruyor ki: Yâ Muhammed! Sana rûhtan soruyorlar. De ki: Rûh, Rabbimin emrindendir (O’nun yarattığı varlıklardan biridir .
 
Rüşvet:Bir işi yaptırmak için haksız yere verilen haram olan para, mal

S
 
Sabır:Beklenmedik olaylar, içine düşülen güçlükler karşısında tedirgin olmamak, paniğe kapılmamak ve tahammül göstermek
 
Sadaka:Kişilerin sevap kazanmak amacıyla yaptıkları her türlü maddi ve bedeni yardımlar
 
Sadakayı Câriye:Sürekli hayır getiren, öldükten sonrada sevap kazandıran mali yardım, yatırım ve hayırlar
 
Safâ – Merve:Hacer annemizin oğlu İsmail için su bulmak amacıyla koştuğu tepeler; Haccı adaylarıda bu iki tepe arasında 7 defa gidip gelirler. Peygamber (sav) Efendimizin ilk defa insanları açıktan açığa bir olan Allaha inanmaya çağırdığı tepe ( Safâ )
 
Sahâbe:Peygamber (sav)’ i gören, sohbet eden ve müslüman olarak vefat eden kişi
 
Sahur:Ramazanda gece yenen yemek
 
Salâ:Cuma, cenaze namazı vb zamanlarda minareden okunan salavat, dua
 
Salât:Namazın Kuranı Kerimdeki karşılığı
 
Salâtü Selam     Salavât:Peygamber (sav)  Efendimizin ism-i şerîfleri anılınca, işitilince veya yazılınca söylenen veya yazılan hayır duâlardan ibâret olan sözler yâni sallallahü aleyhi ve sellem, Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed
 
Sâlih Amel:Yüce Allah’ın rızasını sevgisini kazandıran faydalı iş ve davranışlar; ikiyüzlülük ve gösteriş taşımayan Yüce Allah’ın rızasını, sevgisini kazandıracak olan her iş salih ameldir.
 
Sa’y:Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmek, Haccın vaciblerindendir.
 
Sebat:Her şeyi iyice düşündükten sonra verilen karardan bir daha dönmemek
 
Seccâde:Üzerinde namaz kılmak için hazırlanmış olan örtü.
 
Seferî – Yolcu:En az doksan km. uzağa giden ve orada en fazla onbeş gün kalmaya niyetlenen kimse, yolcular 4 rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılarlar, Cuma ve bayram namazı kılmayabilirler, kurban kesmeyebilirler, oruçlarını kazaya bırakabilirler, mest üzerine mesh edebilir.
 
Sehiv Secdesi:Namazın farzlarından, vaciplerinden birini geciktirmek  veya vaciplerinden birini yapmamaktan dolayı namaz sonunda yapılan telafi secdesi
 
Selam:İnsanlar arasında sevgiyi artırmak için karşılaştığımız kimselere sağlık ve esenlik dileklerimizi söylemek
 
Selâmün Aleyküm:İki müslüman karşılaşınca veya ayrılırken birinin diğerine; “Ben müslümanım. Benden sana zarar gelmez, selâmettesin. Dünyâda ve âhirette selâmette ol, sıhhat ve âfiyet üzerinize olsun.” mânâsına söylenen söz.
 
Sevab:İyilik ve ibâdet yapana âhirette Allahü teâlâ tarafından verilecek mükâfât, iyi karşılık
 
Sevr:Peygamber (sav)’ in hicret ederken saklandığı mağara
 
Seyyid:Hz. Hüseyinin soyundan gelenlere verilen isim
 
Sihir:Sebebi esrar perdesinde kaldığı için seyredeni şaşırtan, aldatan, etkileyen
 
Sılayı Rahim:Dinimizde akraba ziyaretine verilen isim
 
Sinagog:Yahudilerin ibadet ettikleri yer
 
Sır:Gizli tutulup kimseye söylenmemesi gereken şey
 
Sırât:Cehennem üzerinde uzatılmış olan bir yol, herkes buradan geçecektir.
 
Siyer:Hz. Peygamber (sav)’in hayatını, güzel ahlâkını, üstün vasıflarını anlatan anlatan kitaplar
 
Suhuf (Sahifeler):Kutsal kitaplara göre küçük hacimli olan Allahın bazı peygamberlerine gönderdiği kitapcıklar. Hz. Adem (as)’a 10 Sahife; Hz. Şit (as)’a 50 Sahife; Hz. İdris (as)’a 30 Sahife ve Hz. İbrahim (as)’a 10 Sahife gönderilmiştir.
 
Sûr:İsrafil (as) tarafından üfleneceğine inanılan ve mahiyetini sadece Allahın bildiği  alet, Sûra iki defa üflenecektir. Birinci surla beraber kıyamet kopacaktır. İkinci surla beraber insanlar yeniden diriltileceklerdir.
 
Sûre:Ayetlerin meydana getirdiği Kuranı Kerimin bağımsız bölümler, Kuranı Kerimde 114 tane sure vardır.
 
Sübhâneke:Namaza başlama tekbirinden sonra okuduğumuz dua, ayrıca Cenaze namazında da okunur.
 
Süleyman Çelebi:Mevlid ismiyle meşhur Vesiletün necat isimli eserin yazarı olan Türk
 
Sünnet:Peygamber (sav)’ in farz ve vacib dışında ibadet maksadıyla yaptığı işler
 
Sünnetullâh:Allahın bu evrene ve bu evrendeki her türlü varlığa koymuş olduğu yasalara Kuranı Kerimde verilen isim, Allahın kanunu

Ş
 
Şefâat
:
Ahiret günü başta Peygamberimiz (sav) olmak üzere Allanhın izin verdiği kimselerin günahkar müminlerin bağışlanması için Allaha duada bulunmaları
Şehid
:
Hiçbir dünya menfaati gözetmeden, din için vatan için düşmanla savaşan ve ölen kimseler, şehitlik peygamberlerden sonra en yüksek mertebe, rütbe kabul edilir. Şehitler Allah’ın sevgili kullarıdır. Allah onları Cennetle mükafatlandıracaktır. Kul hakkı hari
Şer
:
Dînin ve aklın zararlı gördüğü şey.
Şerefe
:
Minarelerde bulunan ve ezan okumak için yapılmış çıkıntılı yer
Şeriat
:
Peygamberlere gelen ilâhî hükümler (emirler ve yasaklar), din. İslâmiyet
Şerif
:
Hz. Hasanın soyundan gelenlere verilen isim
Şeymâ
:
Peygamber (sav)’ in süt kardeşi
Şeytan
:
İnsanları doğru yoldan, hidayet yolundan uzaklaştırmaya çalışan gözle görülmeyen varlık, diğer ismi İblis’tir
Şeytan Taşlama
:
Haccın vaciblerinden, sembolik olan büyük, orta ve küçük şeytana toplam 70 taş atmak
Şirk
:
Allaha ortak koşmak, ondan başka ilahlar edinmek
Şükür
:
Allahın bize yaptığı sonsuz iyilikleri, verdiği sayısız nimetleri tanımak ve buna karşılık sevinç ve teşekkürlerimizi belirtmek
Şükür Secdesi
:

Sevindirici bir olay veya haber yada bir sıkıntıdan kurtulunması üzerine Allaha şükür olarak yapılan secde


T

Taassub
:
Bir inanca, bir fikre körü körüne bağlı kalıp diğerlerine tahammül edememe
Tâbiî
:
Sahabeyi görmüş, onunla sohbet etmiş kişilere verilen isim
Tahıyyat
:
Namazların son oturuşunda okunan dua
Tâif
:
Peygamber (sav)’ in taşlandığı şehir
Takvâ
:
Allah korkusu, dinin yasak ettiği şeylerden veya haram olduğun da şüphesi olan şeylerden kendini korumak, bütün günahlardan kendisini korumak, İslama göre üstünlük derecesi
Tarîkât
:
Kelime olarak yol manasına gelmektedir. İnsanın ruhsal problemlerini gidermek, huzura kavuşturmak, insanı eğitmek ahlakını Kuranı ahlakı ile ahlaklandırmak maksadı olan kurumlardır.
Tasavvuf
:
Kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Alah sevgisi ile bağlamak
Tavâf
:
Kabenin etrafında Kabe sola alınarak 7 defa dönmek, farz olan tavaf Kurban bayramının birinci günü yapılır.
Tebuk Seferi
:
630 tarihinde Peygamberimiz (sav)’ in komutasında Bizanslılara karşı düzenlenen sefer, savaş olmadan geri dönülmüştür.
Tecvid
:
Kuranı Kerimi usulüne göre okumaya yarayan ilim
Tefsir
:
Kuranı Kerimi açıklayan yorumlayan ilim dalı
Telbiye
:
İhrama girdikten sonra okunan özel dua. ” Lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnnel hamde vennigmete leke vel mülk. Lâ şerîke leke -  Allahım! Senin emrine her zaman uyarım. Senin ortağın yoktur. Davetine uyarım. Hiç şüphe yok ki
Terâvih Namazı
:
Ramazan ayında Yatsı ile vitir namazı arasında kılınan 20 rekat sünneti müekkede olan bir namaz
Terceme
:
Bir dildeki bir sözü, bir metni başka bir dile aynen aktarmak
Tesbîh
:
Namaz sonundaki tesbihatı söylemek için yapılmış alet
Teslîs
:
Hristiyanların Baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşan üçlü Tanrı inancı,
Teşrik Tekbirleri
:
” Allâhu ekber Allâhu ekber. Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Allâhu ekber velillâhil hamd – Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allahtan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Hamd (övgü) onun içindir ” cümlesidir. Kurban bayramının arefe günü sabah na
Tevâzû
:
Alçak gönüllülük; kendisini başkaları ile bir görmek, başkalarından daha üstün ve daha aşağı görmemek.
Tevbe
:
İnsan olmanın gereği olarak meydana gelen her türlü günahtan pişmanlık duymak, bir daha işlememek üzere dönüş yapmak
Tevbe Suresi
:
Başında besmele bulunmayan sure
Tevekkül
:
Bir amaca ulaşmak için elden gelen bütün çalışmayı yaptıktan sonra Allaha güvenip işi ona havale etmek
Tevhîd
:
Allahın birliği inancı
Tevrat
:
Allahın Musa (as)’ a gönderdiği kutsal kitap, Allahın gönderdiği şekli koruyamamış ve diğişikliğe uğramıştır.
Teyemmüm
:
Suyun bulunmaması veya çeşitli sebeplerden kullanılamadığı durumlarda toprak veya toprak cinsi bir şeyle yapılan sembolik temizlik, Teyemmümün farzı ikidir. Niyet etmek, elleri toprağa vurup önce yüzü, tekrar toprağa vurup kolları meshetmek
Tezhîb
:
Kitaplarla, yazı levhalarının altın tozu kullanılarak çeşitli çiçek ve nakışlarla süslenmesi
Tilâvet Secdesi
:
Kuranı Kerimin 14 yerinde bulunan secde ayetlerinin duyulması veya okunması üzerine yapılması gereken vacib olan secde. Yapılışı: Abdest almalıyız. Allahu Ekber diyerek tekbir alınır ve secdeye gidilir. Secdede üç defa ” Sübhâne rabbiyel azîm ” denilir ve
Tûbâ
:
Kökleri yukarıda, dal ve budakları aşağıya doğru sarkan cennet ağacı
Türbe
:

Mezar üzerine yapılan yapı, büyük zatlara mahsus mezarlara verilen isim


U, Ü

Uhud Savaşı
:
Mekkeli müşriklerle 625 tarihinde yapılan ve komutanın emrine uymanın önemini ifade eden savaş
Umre
:
Senenin herhangi bir günü ihrama girerek Kabeyi ziyaret etmek ve Safa ve Merve arasında gidip gelmek suretiyle yapılan ibadettir.
Üç Aylar
:
Dinimize göre Mevlid gecesi hariç diğer mübarek geceleri içinde bulunduran aylar. Bunlar peşpeşe gelen Receb, Şaban ve Ramazan aylarıdır.
Ümmet
:

Bir peygambere inanıp onun yolundan giden insanların hepsi.


V

Vaaz
:
Dini konular üzerinde konuşup, sohbet etmek
Vaftiz
:
Hristiyanlara göre çocuğun ve hristiyanlığa yeni giren kimsenin dine yeni girme şartı sayılan suya sokma merasimi
Vahiy
:
Allahın mesajlarını peygamberlerine bildirmesi olayına vahıy denir.
Vahiy Katibi
:
Peygamber (sav)’ e gelen vahiy ifadelerini yazmakla görevli kimseler
Vâiz
:
Dini konularda nasihat, öğüt veren kimse
Vakfe
:
Kurban bayramının arife günü öğleden sonra, Kurban bayramının birinci günü tan yerinin ağarmasına kadar Arafatta bir müddet beklemek, Haccın farzlarındandır.
Vakıf
:
Faydası bütün topluma olmak üzere bir malı kendi mülkiyetinden çıkararak Allah yolunda tahsis etmek
Vatan
:
Bir milletin üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığı toprak parçası, bir devletin egemenlik sahası
Vedâ Haccı
:
Peygamber (sav)’ in ilk ve son haccı, bu hac esnasında Arafatta 120.000′ i aşkın müslümana veda hutbesini okumuştur.
Vefâ
:
Sevgide, dostlukta sebat, bağlılık
Vesvese
:
Şüphe, tereddüt, kuruntu, aslı olmayan ihtimaller
Vitir Namazı
:

Yatsı namazından sonra kılınan ve toplam üç rekat olan namaz. Üçüncü rekatında bir sure okunduktan sonra tekrar tekbir alınır eller kulaklara kadar götürülür ve kunut duaları okunur.


Y

Yahova
:
Yahudilere göre tanrının ismi
Yahûdilik
:
Yahudi milletine gönderildiği için Museviliğe verilen diğer isim
Yemâme
:
Kuranı Kerimin kitap haline getirilmesine sebep olan savaş
Yemin
:
Bir haberi yâhut bir işi yapma veya yapmama husûsundaki azmi, iddiâyı (sözü); vallahi, tallahi şeklinde, Allahü teâlânın ism-i şerîfini anarak veya dînin izin verdiği sözlerle kuvvetlendirmek.
Yerhamükellâh
:

Aksırıp, Elhamdülillah diyene, yanında bulunan kimsenin; “Allahü teâlâ sana merhamet etsin” mânâsına söylediği mübârek bir söz


Z

Zakkum:Cehennemde bir ağacın ismi, cehennemliklerin yiyeceği

 
 

Zan:İnsanlar hakkında iyi veya kötü düşünce beslemek, zan ikiye ayrılır. Hüsnü Zan ; İnsanlar hakkında iyi fikir güzel düşünce beslemektir. Güzel bir huydur. İnsanları birbirine yaklaştırır. Kendileri iyi ve temiz olan insanlar başkalarını da öyle görürler.

 
 

Zebâni:Cehennemde görevli melekler

 
 
Zebur:Allahın Davud (as)’ a gönderdiği kutsal kitap, içinde ilahiler, güzel sözler, dualar ve zikirler yer almaktadır. Allahın gönderdiği şekli koruyamamış ve değişikliğe uğramıştır.
 
 

Zekat:Belirli bir malın, belirli bir miktarını,belirli bir zaman sonra, belirtilen yerlere Allah rızası için vererek yapılan ibadet

 
 

Zemzem:Kâbenin yakınından çıkan mübarek su

 
Zilhicce:Hac ibadetinin ve kurban ibadetinin yapıldığı kameri ay Zilhicce 9-10-11-12-13
 

 

dini sözlük ile ilgili görsel sonucu

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol