Alkollu Ickiler Ve Icecekler

ALKOLLÜ İÇKİLER İÇECEKLER

alkollü içecekler haram mı,alkollü içecek satmak haram mı,alkollü içecekler neden haram,alkollü içki içmenin dinimizdeki yeri,alkollü içki içmenin dinen zararları,alkol dinimizce neden yasak,alkol dinden çıkarır mı,alkol ile ilgili dini bilgiler,alkolün zararları din kültürü,


Alkollü İçkiler ve içecekler


Yüce Allah buyuruyor:

 

Ey îman edenler! Şarap (alkollü içkiler), kumar, (putlaştırılan) dikili taşlar ve fal okları (şans oyunları), şeytan işi murdar şeylerdir, bunlar-dan kaçının ki felâha (kurtuluşa) eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla ara-nıza ancak düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? (Mâide - 90 - 91)

 

Yüce Allah, şarabın (alkollü içkilerin, uyuşturucu maddelerin), kumarın, önünde saygı duruşu yapılan­ dikili taşların (heykellerin) ve her çeşit şans oyunlarının, şeytanın dürtülerinden kaynaklanan pis ve murdar şeyler oldu-ğunu ve ancak bunlardan kaçınanların kurtuluşa ereceğini bildiriyor.


Yeryüzünde ilk putçuluk hareketi Nuh Kavmi zamanında başladığı gibi, ümmü’l-habâis (her kötülüğün­ anası) olan şarabın îmal ve içimi de Nuh Kavmi zamanında başladı. Gerçi Nuh tufanında şa­rap içimi kesintiye uğ-radı ama sonra zamanla tekrar içilmeye başlandı ve günümüz de çok kor-kunç boyutlara ulaştı.

 

Şarap nedir?

 

Her çeşit alkollü içkilerin kökeni olan şarap, kaynatılmamış üzüm suyu yani şıra, havasız fıçılarda (eskiden toprak küplerde) bekletilince, üzümün kabuğundaki zimas denilen madde şıraya karışır ve glikozu (üzüm şeke-rini) parçalayarak etil alkol ve karbondioksit gazına dönüştürür. Şıradaki glikoz oranı azalıp, etil alkol ve karbondioksit oranı artınca, şıranın tadı acılaşmaya ve karbondioksit gazı kabarcıklar halinde üste çıkmaya başlar.

 

Karbondioksit gazı üste çıkarken alkollü sıvı da erimeyen tortuları da üste çıkarır ve şıranın üstünde köpükler oluşur.

 

İşte gerçekte helâl olan üzüm ve üzüm suyu (taze şıra), bu kimyasal değişiklikler sonucu acı ve insan sağlığı açısından zararlı etil alkole dönü-şünce pis, murdar ve haram olur.

 

Etil alkol hiçbir sindirim işlemine tabi olmadan mide ve ince bağırsak-lardan kana karışır. Karaciğerde daha tehlikeli başka alkollere dönüşür ve oradan vücuttaki bütün dokulara taşınır.

 

Alkolden en çok zarar gören beyindir. Kısa zamanda beyin sıvısına ve beyin hücrelerine karışan alkol, beyindeki kontrol merkezlerini çökertmeye ve insan da kontrolü kaybetmeye başlar. Alınan alkol oranı arttıkça, zararı da artar ve az miktarda alınan alkol bile binlerce beyin hücresini tahrip eder.

 

Karaciğer iltihabına ve siroza neden olan alkol, midedeki asit salgısını arttırdığı için mide ve on­ikiparmak ülserine de sebep olur. Zamanla pankre-as iltihabı da başlayınca yağ, protein ve karbonhidrat gibi besinlerin sindiri-mi, emilimi zorlaşır ve beslenme dengesi bozulur. Alkol bazı vitaminleri de tahrip eder ve vitamin noksanlığına neden olur.

 

Sonuçta gözde yanma, kaşıntı, deride kepeklenme, anemi (kansızlık), sıkıntı, sinirsel rahatsızlık, darlık ve ruhsal bunalım derken,

 

Çevreden kopar, evini, eşini, işini ihmal eder ve alkol bağımlısı olur.

 

Müslümanların arasına kin ve düşmanlık sokan, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoyan, bunalıma neden olan ve yuvaları yıkan alkol, insanın geleceğini kararttığı için,


Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Alkollü içkiye, onu içene, servisini yapana, alana, satana, üretene, taşıyana, taşıyan araca ve (alkol den kazandığı) parayı yiyene, Allah lanet etsin. (Tirmizî - Ebû Dâvûd - İbni Mâce - Taberânî)

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Çok içildiği zaman sarhoş yapan bir içki, az içildiği zaman (sarhoş

 

yapmasa) da haramdır. (Nesâî - Ebû­ Dâvûd - Tirmizî - İbni Mâce - Ahmed İbni Hanbel)

 

Çok içildiği ya da çok alındığı zaman sarhoşluk yapan her çeşit içki, esrar, morfin, eroin, kefir, bira ve tiner haramdır.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

“Azîz ve Celîl olan Allah hükmetti ki, (dünyada) alkollü içki içenler cehennemdeki Habal Deresi’nden­ içecekler.”

 

Sahabeler: Ya Resûlallah! Habal Deresi nedir? diye sorunca, buyurdu ki:

 

Cehennemde yananların damarlarından akan irin ve cerahattir.

 

(Müslim - Nesâî - Beyhâkî)

 

Günahkârların damarlarından ve fuhuş yapanların cinsel organların-dan akan kan ve irin gibi pis salgılar, Habal Deresi’nde toplanacak, zebani-ler bunu dünyada alkollü içki içenlere zorla içirecek.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Şarap (yani alkollü içkiler) her kötülüğün anasıdır. Bunu içenlerin kırk gün namazı (duası) kabul olmaz­. Bir kimse eğer içinde (damarla-rında) alkol olduğu halde ölürse, bir çeşit câhiliye ölümü gibi ölmüş olur. (Taberânî)

 

İslâm öncesi arap müşriklerinin yaşadığı döneme câhiliye dönemi de-nir. O dönemin insanları putlara tapınır, aşırı şarap içer, ölmüş leşleri yer, kumar oynar, fuhuş yapar ve öz kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi.

 

Alkollü içkiler necâset-i galîza yani idrar, dışkı gibi pis, necis ve murdar şeyler olduğundan, bedenimizin dışını ve giysilerimizi bile alkol içeren içki-lerden korumamız gerekirken, Allah’a inanan bir müslümanın alkollü içkileri içmesi düşünülemez ve din kardeşliği açısından kabul edilemez.

 

Midesinde, bağırsaklarında ve damarlarında alkol olduğu halde ölen-ler, bir çeşit câhiliye dönemi müşrikleri gibi öleceklerinden, her müslümanın alkollü içkilerden titizlikle kaçınması farzdır.

 

Hiç kimse ne zaman ve nerede öleceğini bilemediği için özellikle araç kullanan sürücülerin trafiğe­ çıkarken alkol almaları, çılgınlığın da ötesinde korkunç bir trafik canavarlığıdır.


Bira:

Arpa ve şerbetçiotunun mayalanması ile yapılan birada, en az yüzde iki buçuk ilâ yüzde beş oranında alkol vardır ve bu nedenle fazla içil-diği zaman sarhoşluk yapan bir içkidir. Çok içildiği zaman sarhoşluk yapan bir şeyin azı da haram olduğundan bira içilmesi de haramdır.

 

Alkolsüz (gerçekte alkol oranı düşürülmüş) bira reklamları ile çocuk yaşlarındaki gençleri bira içmeye teşvik eden çıkar çevreleri, gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini düşünmüyorlar mı?

 

Alkolsüz bira reklamlarına aldanan ve zamanla alkol, uyuşturucu ba-ğımlısı olan gençler, sonuçta karanlık güçler tarafından tetikçi olarak terör eylemlerinde kullanılmıyor mu?

 

Esrar:


Hint keneviri bitkisinden yapılan esrar, uyuşturucunun birası ve beyaz zehire açılan kapısıdır. Yeni başlayanlar tatlı hayâller görüp dertlerini unuttukları için esrara çabuk alışırlar. Sonra baş dönmesi, dolaşım sistemi bozukluğu, kalp atışlarında hızlanma, gözbebeği büyümesi, ışığa karşı du­ yarsızlık, halsizlik ve uyuşukluk gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlayınca, iş işten geçmiş olabilir.

 

Esrar içenlerin merkezi sinir sistemleri tahrip olur, düşünme yetenekleri çöker ve beyinleri kon­trolü kaybeder. Bu nedenle telaşlı, heyecanlı, saldır-gan olurlar ve her çeşit suçu işleyebilirler. Üstlerine­ gidilirse cinnet geçirip güvenlik güçlerine bile saldırır ve terör örgütlerinin verdiği her emri acıma-sızca yerine getirirler.

 

Peki, bunlar tevbe edip İslâm’a dönemezler mi?

 

Tevbe Kapısı güneş batıdan doğuncaya kadar herkese açık olduğu gibi, İslâm’da ırkı, rengi, dili ve günahı ne olursa olsun, herkesi kucaklayan bir din’dir.

 

Ancak karaya oturan bir gemiyi her kaptan kendi imkânları ile kurta-ramadığı gibi düşünme yeteneği çöken ve beyin kontrolünü kaybeden ba-ğımlılar da, genelde kendi irâdeleri ile tevbe edip İslâm’a dönemezler.

 

İslâm öncesi câhiliye döneminde Mekke ve Medine halkı da aşırı dere-cede şarap içen alkol bağ­ımlıları idiler. Eğer bu tür aşırı bağımlıların tevbe edip İslâm’a dönmeleri fıtraten imkân dışı olsaydı, Allah onlara Hz. Muham-med gibi bir peygamber göndermez ve onlar da İslâm’ı kabul etmezlerdi.

 

Ancak karaya oturan bir gemiyi her kaptan kendi imkânları ile kurtara-madığı ve denizde yüzdü­remediği gibi, düşünme yeteneği çöken ve beyin kontrolünü kaybeden bağımlılar da, genelde kendi irâdeleri ile tevbe edip İslâm’a dönemeyeceklerinden,


Yüce Allah insanlara uyarıcı, sabırlı ve şefkatli peygamberler gönde-riyor ve onlara her türlü koşullarda uyarıcılık görevinizi sabır ve şefkatle yapın diye emir veriyor.

 

Son peygamber olan Hz. Muhammed de zamanla yarışarak, geceyi gündüze katarak, putçuların ve alkol bağımlılarının hakareti aşan tepkilerini sine’ye çekerek onları kurtarmaya çalıştı ve sonuçta başarılı da oldu.

 

Bizler de aile bireylerimizin içindeki, akrabalarımızın arasındaki ve çev-remizdeki alkol ve uyuş­turucu bağımlılarını kurtarmak için olağanüstü gay-retle çalışsak ve onlara sabır, şefkat ve merhametle yaklaşsak, kuşkusuz sonuçta başarılı olur ve pek çok kimseleri kurtarıp İslâm’a kazandırırız.

 

Gerçi günümüzde alkol kısıtlamalarına bile karşı çıkan sahte laikler ve çıkar çevreleri var ama Peygamberimiz Ebû Cehilleri ve Ebû Lehebleri aştığı gibi bizler de sahte laikleri ve çıkar çevreleri­ni aşalım, dinimizin ve ülkemizin geleceği açısından gençlerimizi kurtarmaya çalışalım!..


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol