Namaz Kilmak ve Faydalari

NAMAZ KILMAK VE FAYDALARI


namazın faydaları nelerdir,namaz kılmayanlar,namaz kılmayanların sonu,namaz kılmayanların hali,namaz kılmayanların cezası,namaz kılmayanların azabınamaz kılmayanların ahiretteki cezası,namaz kılmak,namaz faydaları,


Namaz kılmak ve faydaları


Yüce Allah buyuruyor:

 

Kuşkusuz namaz, mü’minler üzerine vakti belirlenmiş bir farzdır.

 

(Nisâ - 103)

 

Namazın vakitlerini Allah belirlemiş ve mü’minlere beş vakit namazı vaktinde kılmalarını farz kılmıştır. Namazı vaktinde kılmak farz olduğu için geçerli bir özür olmadan namazı ertelemek ve kazaya bırakmak büyük gü-nahlardandır.

 

Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahü anhü diyor ki:

 

Peygamberimiz (s.a.v.) e “Hangi amel Allah katında daha sevimlidir? ”

 

diye sordum. “Vaktinde kılınan namazdır.” buyurdu. (Buhârî - Müslim - Tirmizî - Nesâî)


Yüce Allah buyuruyor:

 

Güneşin (tepe noktasından) kaymasından, gecenin karanlığı ba-sıncaya kadar (öğle, ikindi, akşam­ ve yatsı vakitlerinde) namaz kıl; sabah namazını da (özellikle vaktinde kıl). Çünkü sabah namazına (melekler) şâhitlik ederler. (İsrâ - 78)

 

Doğu ufkundan doğan güneş tepe noktasına ulaşınca bir an durur, sonra batıya doğru kayar. Buna zeval vakti denir. Zeval vakti ile gece ka-ranlığının basması arasında çok değerli dört biyolojik vakit olduğundan bu dört vakitte öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı kılınır. Sabah namazı vak-ti diğer vakitlerden farklı olduğu için o ayrıca vurgulanmış ve meleklerin şâhitlik ettiği bildirilmiştir.

 

Sabah namazında gece melekleri ile gündüz melekleri hazır bulunup namaza şâhitlik eder, sonra gece melekleri göğe çıkar ve gündüz melekleri göreve devam eder.

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

(Ya Muhammed!) Kitab (Kur’an) dan sana vahyedileni oku ve na-mazı dosdoğru kıl. Çünkü namaz (cinsel) hayâsızlıktan ve kötülükler-den alıkoyar. (Ankebût - 45)

İnançları gereği başını örtenlere öz yurtlarında çeşitli baskı ve kısıt-lamalar yapılırken çıplaklığa sınırsız özgürlük tanınan ülkemizde cinsel hayâsızlık, alkol, uyuşturucu ve terör olayları gibi kötülüklerin korkunç bo-yutlara ulaşması doğaldır.

 

Gençlerimizi cinsel hayâsızlıktan, cinsel sapıklıklardan, alkol, uyuştu-rucu ve terör odaklarının tuzağına­ düşmekten kurtaracak olan tek güvence beş vakit namaz’dır.

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

Gündüzün iki tarafında (sabah, öğle, ikindi) ve gecenin (gündüze) yakın vaktinde (akşam ve yatsı vaktinde) namaz kıl. Çünkü iyilikler (namaz sevabı, aradaki) kötülükleri giderir. İşte bu, öğüt almak iste-yenler için bir uyarıdır! (Hûd - 114)

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:

 

“Ne dersiniz? Sizden birinizin kapısı önünde bir ırmak olsa, (ve o kimse) onda günde beş defa yıkansa,­ o kimse de kir (ve ter) diye bir şey kalır mı?”

 

Sahabeler “Hayır onda kir (ve ter) diye bir şey kalmaz” deyince, Peygamberimiz: “İşte beş vakit namaz da bunun gibidir. Allah

onunla günahları giderip temizler.” (Buhârî - Müslim)


İşte beş vakit namazı düzenli bir şekilde kılan gerçek müslümanlarla, dinin direği olan beş vakit namazı terk edenlerin farkı! Günde beş defa rahmet deryasına dalan ve günahları bağışlananla, gaf et bataklıklarında günahlara dalan bir olur mu?

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma (namazı), aralarında işlenen küçük günahlara keffârettir. (Müslim -

 

İbni Mâce - Tirmizî)

 

Allah’a ortak koşmak, adam öldürmek, ana babaya asi olmak, yalan yere yemin etmek, beş vakit namazı terk etmek, şarab içmek ve fuhuş yap-mak gibi büyük günahlardan kaçınanların abdest alır­ken ve namaz kılarken küçük günahları döküldüğü için onlardan arınır ve tertemiz olurlar.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Allah’ın ümmetime ilk farz kıldığı ibâdet, beş vakit namazdır. (Ne yazık ki) ümmetimin ilk terk edeceği­ ibâdet de, beş vakit namaz (ola-cak) dır. (Hâkim)

 

Beş vakit namaz, akıllı olup ergenlik çağına eren erkek, kadın, zen-gin, fakir, müdür, kapıcı, has­ta, sağlam, genç, yaşlı, dede ve torun gibi bütün müslümanlara farz-ı ayın olduğu için zekât, oruç, hac ve cihad gibi ibâdetlerden önce farz kılındı.

 

İlk farz kılınan ibâdet beş vakit namaz olduğu gibi, ne yazık ki ilk bıra-kılacak olan ibâdet de beş vakit namaz olacak ve kıyâmet yaklaştıkça beş vakit namazı kılanlar çok azalacak.

 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

 

Kıyâmet günü kul, (mahşer yerinde) önce namazdan hesaba çe-kilecek. Eğer namazı dosdoğru ve tamam­ olursa, diğer amelleri de dosdoğru ve tamam olacak. Eğer namazı eksik ve noksan olursa, di­ ğer amelleri de eksik ve noksan olacak. (Taberânî)

 

Neden ilk sorgulama namazdan?

 

İslâm’ın temel ilkelerinden olan zekâtı yılda bir defa vermeyi, orucu yılda bir ay tutmayı ve haccı yaşam boyu bir defa yapmayı farz kılan Allah, dinin direği ve îmanın alâmeti olan namazı, belirli vakitler de günde beş defa kılmayı farz kılmıştır.

 

Dünya penceresinden baktığımızda!

 

Yaşam boyu her gün belirli vakitlerde beş defa namaz kıl­mak belki kül-fet gibi görünür ama âhiret penceresinden baktığımızda durum farklıdır.

Mahşer yerinde adâlet mîzan (tartı) ları kurulduğu zaman ilk sorgulama namazdan başlayacak ve kılınan her vaktin namazı, farzları, sünnetleri ile mîzan’ın sevab bölümüne konacak.

 

Bir günlük beş vakit namaz, farzları, sünnetleri ve vâcibleri ile tam 40 rek’attır. Bu 40 rek’atta, 40 kıyam, 40 Besmele, 40 Fâtiha, 40 rukû, 80 sec-de, 21 ka’de ve bunlarda okunan özel dualar vardır. Sadece bir günlük beş vakit namazın sevabı mîzan’ın sevab bölümüne konulduğunda, melekler bile şaşıracak ve insan sevincinden coşup ağlayacak.

 

Ergenlik çağından ölünceye kadar kılınan namazların sevabı ile ihmal edilip kılınmayan namaz­ların günahı, mîzan’ın sevab-günah dengesi üze-rinde etkili olacağından,

 

Mahşer yerinde îmandan sonra ilk sorgulama namazdan başlayacak ve beş vakit namazı dosdoğ­ru kılanların diğer sorgulamaları çok hafif ve kolay olacak.

 

Beş vakit namazı kılmayanların işi ise o gün orada gerçekten zor ola-cak. Çünkü namaz engeline takılanların diğer sorgulamaları çok daha çetin ve çok daha güç olacak.

 

Dünyada beş vakit namazı düzenli bir şekilde kılanlar o gün mutlulu-ğun tadını yaşayacak, melekler bile sevinip onları kutlayacak ve makamları ebedî cennet olacak.

 

Ya kılmayanlar?

 

Pişmanlıktan ellerini ısıracak, melekler onları kınayacak, gözyaşları sel gibi akacak ve yerleri o korkunç cehennem olacak.

 

Ashabına sürekli namazı tavsiye eden sevgili Peygamberimiz son ne-fesini verirken bile üç defa, “Namaz, namaz, namaz” buyurdu ve namazın

 

önemini vurguladı.

 

Yüce Allah buyuruyor:

 

Onların (peygamberlerin) peşinden öyle (kötü) bir nesil geldi ki, namazı bıraktılar ve şehvetlerine uydular. İşte onlar ileride azgınlıkla-rının cezasını çekeceklerdir.

 

Ancak tevbe edenler, (tecdidi) îman edenler ve amel-i sâlih işle-yenler hariçtir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmadan cennete, Rah-man (olan Allah’) ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn cennetlerine gi-recekler. Kuşkusuz O’nun vadi yerine gelecektir. (Meryem - 59 - 60 - 61)

Geçmiş toplumlarda peygamberlerin peşinden kötü ve ahlâksız nesiller geldiği ve dinin direği olan namazı terk edip şehvet bataklıklarına (gayr-i meşru cinsel ilişkilere) daldıkları ve azgınlıkları­nın cezasını çekmek için Gayya deryasına atılıp orada fokur fokur kaynayacakları gibi,

 

Günümüzde de Kur’an’dan, Peygamber’den kopup sapık ideolojik gö-rüşlerin peşine takılanlar ve beş vakit namazı terk edip gayr-i meşru şehvet bataklıklarına dalanlar, Gayya deryasına atılacak ve orada fokur fokur kay-nayıp azgınlıklarının cezasını çekecekler.

 

Ancak içlerinden tecdidi îman edip tevbe edenler ve namaza başla-yıp amel-i sâlih işleyenler ya­ni İlâhi emirler doğrultusunda yaşayanlar, ke-sinlikle hiçbir haksızlığa uğramadan cennete ve özellikle Allah’ın kulları-na gıyaben vaat ettiği o güzelim Adn cennetine girecekler ve orada ebedî kalacaklar. Kuşkusuz, Allah’ın vaadi yerine gelecek, onlar yeniden dirilip kabirlerinden kalkacak ve mahşer yerindeki hafif sorgulamadan sonra vaat edilen cennete girecekler.

 

İşte kıyâmete kadar geçerli olan İlâhi pişmanlık yasası! Beş vakit na-mazı terk edenler, fuhuş bataklıklarına saplananlar, alkolün, kumarın, uyuş-turucunun bağımlısı olanlar ve karanlık güçlerin tuzağına­ düşüp kanlı terör eylemlerine karışanlar;

 

Gelin iş işten geçmeden ve Azrâil yakanıza yapışıp işinizi bitir-meden önce İlâhi pişmanlık yasasından yararlanın ve tevbe edip beş vakit namaza başlayın.
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 
İslam Hocası Tıkla Ve İndir
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol