İyi Bir Müslüman Nasıl Olunur

İyi Bir Müslüman Nasıl Olunur
İyi Bir Müslüman Nasıl Olunur


Hakîkî müslimân; medenî, kültürlü ve namuslu bir insandır. Her şeyden önce, dürüst ve çalışkandır. Tahsil yapm›fl veya okuyarak kendi kendini yetifltirmifltir. Sözü, özü do¤rudur. ‹fllerini, son derece dikkatle, bafl›ndan sonuna kadar takip eder. Gerekirse, normal ifl saatlerinden daha fazla çal›fl›r. Müslimân suç ifllemez. Vatan› ve milletini sever. Her bak›mdan, iyi ahlâk› ile çevresine örnek olur. Dîninin emir ve yasaklar›n› iyi ö¤renip, onlara titizlikle uyar, Çocuklar›n›n, îmânl› ve güzel ahlâkl› yetiflmelerine çok ehemmiyet verir. Onlar›, kötü arkadafllardan ve zararl› yay›nlardan korur. Verdi¤i sözü tutar. Zaman›n k›ymetini bildi¤i için, her iflini dakikas› dakikas›na yapar. Üzerine ald›¤› bir ifli bitirmeden içi râhat etmez. Bir ifli yar›na b›rakmak flöyle dursun, yar›nki ifli, mümkünse bugün yapar. Böyle kimseler, rûhunun temizli¤i yan›nda, vücut temizli¤ine de çok dikkat ederler. Kulland›¤› eflyalar, yiyip içtikleri, evi, çevresi hep temiz olur. Ayr›ca, güler yüzlü, tatl› dilli, vakur ve kibard›r. Anas›na, babas›na, hocas›na, memleketin büyüklerine karfl› son derece sayg›l›d›r. Herkesle iyi geçinir ve kendisi ile iyi geçinilir. Kibrli de¤il, son derece alçak gönüllüdür. Kimse ile münakafla etmedi¤i gibi, kimsenin de kalbini k›rmaz. ‹ffetli, cömert, iyi niyetli, flefkatlidir. Kimseye hîle, hiyânet ve kötülük yapmaz. Böyle fleyleri düflünmez bile. Kötü huylardan hiçbiri kendinde bulunmaz. Buna karfl›- l›k bütün iyi huylar kendisinde toplanm›flt›r. Böyle olan kimseler, dünyada râhat ettikleri gibi âh›rette de râhat ve huzûr içinde olurlar.
SİTE İÇİ ARAMA MOTORU
 
                               
FACEBOOK BEĞEN
 
Reklam
 
MOBİL UYGULAMAMIZ
 
İslam Hocası Mobil Uygulamasını Tıkla Ve İndir
AYLIK DİNİ SOHBET
 
MAKALENİ GÖNDER
 
Yazı Ve Makeleni Gönder Yayınlayalım
ONLİNE SAYAÇ
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=